Plenarprotokollets huvudsida
PR
156
2018 rd
Plenum
Fredag 8.2.2019 kl. 13.02—13.11
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.11. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.02—13.11). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-245312
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.2.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 321, 322/2018 rd. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 553-563, 565, 570, 571, 575/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Interpellation om läget i äldreomsorgen
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-245279
Förslag om misstroende 6.2.2019
Bilaga 3A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 178/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Fyllnadsval till stora utskottet
Val
VAL 96/2018 rd
Val
Riksdagen valde Joona Räsänen till ersättare i stora utskottet. 
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 97/2018 rd
Val
Riksdagen valde Sirpa Paatero till ersättare i grundlagsutskottet. 
Fyllnadsval till utrikesutskottet
Val
VAL 98/2018 rd
Val
Riksdagen valde Antti Lindtman till ersättare i utrikesutskottet. 
Fyllnadsval till revisionsutskottet
Val
VAL 99/2018 rd
Val
Riksdagen valde Pia Viitanen till medlem och Riitta Mäkinen till ersättare i revisionsutskottet. 
Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
VAL 100/2018 rd
Val
Riksdagen valde Maria Tolppanen till medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 270/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 270/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 86/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 2.-4. i proposition RP 86/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 318/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 13/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 256/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av sanering av förorenade områden och lag om ändring av 148 § i avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 247/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019. 
26
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.11. 
Senast publicerat 8.2.2019 18:42