Senast publicerat 24-05-2021 17:26

Plenarprotokollets huvudsida PR 156/2020 rd Plenum Onsdag 2.12.2020 kl. 14.00—22.15

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 22.15. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.00—15.57 och 17.59—19.59) och förste vice talman Antti Rinne (15.57—17.59 och 19.59—22.15). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-339103Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 217/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 217/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-338643
Peter Östmans ändringsförslag
Bilaga 3A
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 198/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Debattinitiativ om Sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

DebattinitiativDI 9/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Debattinitiativ om Samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

DebattinitiativDI 10/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

6.  Debattinitiativ om kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2021

DebattinitiativDI 8/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Debattinitiativ om Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

DebattinitiativDI 11/2020 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 139/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 182/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 182/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen

LagmotionLM 64/2020 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

LagmotionLM 65/2020 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen

LagmotionLM 66/2020 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

16.  Lagmotion med förslag till lagar om om inkomstskatteskalan för 2021 och ändring av 106 och 125 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 67/2020 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen

LagmotionLM 68/2020 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

18.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 69/2020 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om handikappförmåner

LagmotionLM 70/2020 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

20.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 och 11 a § i lagen om studiestöd

LagmotionLM 71/2020 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

21.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a och 127 b § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 72/2020 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

22.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 73/2020 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

23.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 74/2020 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

24.  Lagmotion med förslag till lagar om ändring av mentalvårdslagen och 27 § i hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 75/2020 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

25.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 76/2020 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-370/2020 rd till finansutskottet. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 194/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

29.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

BerättelseB 16/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 202/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
LagmotionLM 59/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Regeringens propositionRP 224/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

34.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens propositionRP 188/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

35.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Regeringens propositionRP 203/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

36.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 174/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

37.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 208/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

38.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 229/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020. 

39.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 3.12.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 22.15.