Senast publicerat 24-05-2021 16:44

Plenarprotokollets huvudsida PR 157/2018 rd Plenum Tisdag 12.2.2019 kl. 14.04—18.03

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 18.03. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.04—16.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—18.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-245996Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020

Regeringens propositionRP 321/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter

Regeringens propositionRP 178/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens propositionRP 307/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

Regeringens propositionRP 251/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken

Regeringens propositionRP 239/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 29/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 239/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer

Regeringens propositionRP 114/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 23/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 114/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Regeringens propositionRP 261/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 24/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 261/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 200/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 200/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 157/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 39/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12., 14.-19. och 21.-24. i proposition RP 157/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 25. i betänkandet enligt utskottets förslag. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 13. och 20. i proposition RP 157/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 245/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 40/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 245/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studentexamen och lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen

Regeringens propositionRP 235/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 235/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utsädeslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 172/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 172/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

Regeringens propositionRP 60/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 60/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Regeringens propositionRP 113/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen om revidering av bestämmelserna om påföljdsavgifter och skatteuppbördsförfarande som tillämpas i fråga om särskilda ordningar enligt 12 a kap. i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 283/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 283/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förfarande för att lösa internationella skattetvister, om upphävande av 89 § 3—5 mom. i lagen om beskattningsförfarande och om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 308/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 308/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster och av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

Regeringens propositionRP 292/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 31/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 292/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om handel med finansiella instrument samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 277/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 32/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 277/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 9. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Regeringens propositionRP 97/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 97/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Första behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 288/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 25/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

Regeringens propositionRP 285/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2018 rd
LagmotionLM 1/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 213/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 31/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 248/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 303/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 44/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.2.2019. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 13.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.03.