Plenarprotokollets huvudsida
PR
158
2018 rd
Plenum
Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02—16.10
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.10. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.02—14.51) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.51—16.10). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-246194
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 12.2.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 72-77/2018 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 178/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände den konvention som avses och att det görs de reservationer och lämnas de notifikationer som framgår av bilagan i proposition RP 307/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 288/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 285/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 
19
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.2.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.10. 
Senast publicerat 13-02-2019 18:15