Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 158/2018 rd Plenum Onsdag 13.2.2019 kl. 14.02—16.10

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.10. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.02—14.51) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.51—16.10). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-246194Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 12.2.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 72-77/2018 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om bestämmande av förvandlingstraff för böter

Regeringens propositionRP 178/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 178/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Regeringens propositionRP 307/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände den konvention som avses och att det görs de reservationer och lämnas de notifikationer som framgår av bilagan i proposition RP 307/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 307/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

Regeringens propositionRP 322/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 248/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 288/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 25/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 288/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

Regeringens propositionRP 285/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 285/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2018 rd
LagmotionLM 1/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 213/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 31/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 303/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 44/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Regeringens propositionRP 211/2018 rd
LagmotionLM 8/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 305/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 320/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

Regeringens propositionRP 268/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Regeringens propositionRP 296/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

17.  Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 41/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Regeringens propositionRP 265/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 42/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2019. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.2.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.10.