Senast publicerat 24-05-2021 17:26

Plenarprotokollets huvudsida PR 158/2020 rd Plenum Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.27. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.27). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-339924Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Övriga meddelanden

Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-339894
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen
Bilaga 2A

Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 

3.  Meddelanden

3.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 3.12.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 239, 240/2020 rd. 

3.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 826-828, 830-841, 845-848, 852, 854, 856, 857/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 3.12.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 142-148/2020 rd till utskott. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 98/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 139/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 167/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
LagmotionLM 59/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 142/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 174/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 174/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 229/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 229/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 149/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2020 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-339953
Förslag till uttalande 3.12.2020
Bilaga 11A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 149/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag

Regeringens propositionRP 73/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Regeringens propositionRP 169/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen

Regeringens propositionRP 193/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 23/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 193/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

Regeringens propositionRP 160/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 24/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 160/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Regeringens propositionRP 187/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 65/2020 rd
Val

Riksdagen valde Sofia Virta till ersättare i kulturutskottet. 

18.  Klimatårsberättelse 2020

BerättelseB 18/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 200/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 166/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 158/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 225/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

Regeringens propositionRP 87/2020 rd
Regeringens propositionRP 114/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 

25.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 7.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27.