Plenarprotokollets huvudsida
PR
158
2020 rd
Plenum
Fredag 4.12.2020 kl. 13.00—13.27
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.27. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—13.27). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-339924
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-339894
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen
Bilaga 2A
Inbjudan till festgudstjänsten på självständighetsdagen 
3
Meddelanden
3.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 3.12.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 239, 240/2020 rd. 
3.2
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 826-828, 830-841, 845-848, 852, 854, 856, 857/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
3.3
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 3.12.2020 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 142-148/2020 rd till utskott. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 98/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 221/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 167/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 142/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 174/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 229/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-339953
Förslag till uttalande 3.12.2020
Bilaga 11A
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 149/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 73/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 193/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 160/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 187/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 65/2020 rd
Val
Riksdagen valde Sofia Virta till ersättare i kulturutskottet. 
Klimatårsberättelse 2020
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020. 
25
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 7.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27. 
Senast publicerat 05-12-2020 15:40