Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 159/2020 rd Plenum Måndag 7.12.2020 kl. 13.59—18.43

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.43. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.59—15.56) och andre vice talman Juho Eerola (15.56—18.43). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-340305Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningenRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 87/2020 rd)

Regeringens propositionRP 87/2020 rd
Regeringens propositionRP 114/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 8 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 198/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2020 rd
Utskottets betänkandeFsUB 2/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

Regeringens propositionRP 221/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 167/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 139/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Regeringens propositionRP 129/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 39/2020 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Regeringens propositionRP 142/2020 rd
LagmotionLM 59/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 228/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 200/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 200/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 166/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 166/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 158/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 158/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 225/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 225/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Klimatårsberättelse 2020

BerättelseB 18/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 217/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 217/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 113/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 113/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 98/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 202/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 18/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 202/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 182/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 9/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 182/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Regeringens propositionRP 224/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 40/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 224/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Regeringens propositionRP 188/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 188/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Regeringens propositionRP 203/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 203/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Regeringens propositionRP 174/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 174/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 208/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 208/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 229/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 229/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

26.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 5/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

27.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019

BerättelseB 5/2020 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen

Regeringens propositionRP 136/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 185/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

30.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Regeringens propositionRP 214/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

31.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 175/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

32.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 235/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

33.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 173/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 1, 141/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2020. 

34.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 8.12.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.43.