Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 16/2016 rd Plenum Tisdag 1.3.2016 kl. 13.59—20.51

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.51. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (13.59—16.49), talman Maria Lohela (16.49—18.52) och andre vice talman Paula Risikko (18.52—20.51) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-45027Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Soini, Stubb, Vehviläinen, Rehula, Orpo, Toivakka, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Rehn, Niinistö, Lindström, Mäntylä och Berner)

Statsrådets skrivelseSR 1/2016 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2016

Regeringens propositionRP 9/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen

Regeringens propositionRP 11/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen

Regeringens propositionRP 12/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om smittsamma sjukdomar och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 13/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 14/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 15/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 138/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 138/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Regeringens propositionRP 136/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 136/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

Regeringens propositionRP 140/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände avtalet som avses i regeringens proposition RP 140/2015 rd. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

Regeringens propositionRP 121/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 121/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 144/2015 rd
Utskottets betänkandeEkUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 144/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning till konventionen om biologisk mångfald samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och till lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald

Regeringens propositionRP 126/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände protokollet till den del det hör till Finlands behörighet i proposition RP 126/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 126/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 139/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 139/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

BerättelseB 1/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 146/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.3.2016. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Regeringens propositionRP 148/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.3.2016. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 2.3.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 20.51.