Plenarprotokollets huvudsida
PR
160
2018 rd
Plenum
Fredag 15.2.2019 kl. 13.04—13.33
Plenum började kl. 13.04. Plenum avslutades kl. 13.33. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.04—13.33). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-246911
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (ministrar Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen) SR 3/2018 rd. 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 564, 566, 568, 569, 572, 573, 576-581, 583, 584, 587, 592, 594, 609/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 211/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 8/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 320/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 251/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av förvaltningslagen, upphävande av lagen om offentliga kungörelser och ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 239/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om begränsning av odlingen av genetiskt modifierade organismer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 114/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 261/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12., 14.-19. och 21.-24. i proposition RP 157/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 25. lagförslaget i betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 13. och 20. i proposition RP 157/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 245/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
13
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård samt 16 a och 17 § i lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Raija
Vahasalo
saml
Remissdebatt
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019. 
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.33. 
Senast publicerat 11.3.2019 16:06