Senast publicerat 24-05-2021 16:44

Plenarprotokollets huvudsida PR 161/2018 rd Plenum Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00—19.01

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.01. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—16.30 och 18.15—19.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.30—18.15). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-247442Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 106/2018 rd till utskott. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2018 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen

Regeringens propositionRP 219/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 273/2018 rd
LagmotionLM 7/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 32/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Upphäv RP 124/2017 rd

MedborgarinitiativMI 3/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 248/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 200/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2018 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 305/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2018 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland

Regeringens propositionRP 320/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar

Regeringens propositionRP 288/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 25/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 288/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

Regeringens propositionRP 285/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 285/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Regeringens propositionRP 211/2018 rd
LagmotionLM 8/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 211/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 8/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2018 rd
LagmotionLM 1/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 213/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 31/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 303/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 44/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen

Regeringens propositionRP 268/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 21/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Regeringens propositionRP 296/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 296/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 197/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 41/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 197/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart

Regeringens propositionRP 265/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 42/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 265/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MedborgarinitiativMI 2/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Ärendet avfört från dagordningen. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 279/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 21/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 139/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

24.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

Regeringens propositionRP 253/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

Regeringens propositionRP 322/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 222/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 19/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 306/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.01.