Plenarprotokollets huvudsida
PR
161
2018 rd
Plenum
Tisdag 19.2.2019 kl. 14.00—19.01
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.01. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (14.00—16.30 och 18.15—19.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.30—18.15). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-247442
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Talmannen har remitterat unionsärendet U 106/2018 rd till utskott. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko och Virolainen)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Upphäv RP 124/2017 rd
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djursjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 288/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 § och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 285/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen och 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 211/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 8/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-51. och 53. i proposition RP 29/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 52. i proposition RP 29/2018 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 1/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 213/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 106/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 303/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 32/2015 rd, 40, 97/2016 rd, 2, 79/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 268/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 296/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition med förslag till sjötrafiklag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 197/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 265/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
21
Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Ärendet avfört från dagordningen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2019. 
29
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 20.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.01. 
Senast publicerat 21-02-2019 14:06