Plenarprotokollets huvudsida
PR
163
2018 rd
Plenum
Torsdag 21.2.2019 kl. 16.01—22.46
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 22.46. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—17.56 och 20.44—22.46) och andre vice talman Tuula Haatainen (17.56—20.44). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-248245
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om marknadens roll i det politiska beslutsfattandet (Riitta Mäkinen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 265/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om minister Berners ställning (Ville Tavio saf)
Muntligt spörsmål
MFT 266/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om FPA-taxisystemet (Thomas Blomqvist sv)
Muntligt spörsmål
MFT 267/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om avgiftsfri utbildning på andra stadiet (Ozan Yanar gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 268/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om försvarsministerns talibanjämförelse i fråga om konstitutionella experter (Kari Uotila vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 270/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att bekämpa antisemitism (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 271/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU:s gemensamma asylpolitik (Simon Elo blå)
Muntligt spörsmål
MFT 272/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren.Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 279/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 304/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 139/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 253/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 175/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 16/2016 rd, 25/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2017
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 23/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om elev- och studerandevård samt 16 a och 17 § i lagen om grundläggande utbildning
Lagmotion
Raija
Vahasalo
saml
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Lagmotion
Ilmari
Nurminen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 43 § i lagen om småbarnspedagogik
Lagmotion
Satu
Taavitsainen
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Lagmotion
Antti
Kurvinen
cent
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.2.2019. 
20
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 22.2.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.46. 
Senast publicerat 22.2.2019 15:30