Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 163/2020 rd Plenum Fredag 11.12.2020 kl. 13.01—18.57

Plenum började kl. 13.01. Plenum avbröts kl. 13.17. Plenum fortsatte kl. 15.00. Plenum avslutades kl. 18.57. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.01—13.17) och förste vice talman Antti Rinne (15.00—18.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-341686Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 10.12.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 242-245/2020 rd. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (minister Ohisalo) SR 6/2020 rd. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 851, 853, 855, 858, 859, 873, 876, 880/2020 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 228/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 228/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 200/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 200/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 175/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 175/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Regeringens propositionRP 166/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

Regeringens propositionRP 158/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 158/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 235/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 235/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 225/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 225/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lag om ändring av 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 185/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 185/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Regeringens propositionRP 214/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 214/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder

Övrigt ärendeÖ 4/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 26/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 184/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2020. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 220/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Ärendet avfört från dagordningen. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 230/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2020. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på lördag 12.12.2020 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 18.57.