Senast publicerat 24-05-2021 16:44

Plenarprotokollets huvudsida PR 165/2018 rd Plenum Tisdag 26.2.2019 kl. 14.04—21.21

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 21.21. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.04—16.01 och 19.57—21.21), andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—18.01) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (18.01—19.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-249069Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 22.2.2019 överlämnat regeringens proposition RP 323/2018 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 107/2018 rd till utskott. 

3.  Matti Vanhanens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 65/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av semesterlagen

Regeringens propositionRP 219/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 219/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 273/2018 rd
LagmotionLM 7/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 32/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 279/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 21/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Upphäv RP 124/2017 rd

MedborgarinitiativMI 3/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 139/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

MedborgarinitiativMI 5/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 145/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 313/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 313/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 294/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 294/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018

BerättelseB 21/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 9/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 21/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.

MedborgarinitiativMI 4/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar som innebär höjda nivåer på veteranförmånerna

Regeringens propositionRP 322/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 322/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

Regeringens propositionRP 253/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 6/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 253/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fängelselagen, häktningslagen, tvångsmedelslagen och 6 kap. 13 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 222/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 19/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 222/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 175/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 175/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 16/2016 rd, 25/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 9 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 306/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 35/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 306/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken

Regeringens propositionRP 233/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 33/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 233/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till museilag och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 194/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 194/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MedborgarinitiativMI 2/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019. 

25.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

Regeringens propositionRP 263/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 26/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 252/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Regeringens propositionRP 317/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regeringens propositionRP 201/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019. 

29.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 27.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.21.