Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 166/2018 rd Plenum Onsdag 27.2.2019 kl. 14.08—17.56

Plenum började kl. 14.08. Plenum avslutades kl. 17.56. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.08—16.03), andre vice talman Tuula Haatainen (16.03—17.47) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.47—17.56). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-249424Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 248/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 20/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 248/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förbjudande av energiutvinning ur kol och om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Regeringens propositionRP 200/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 33/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249258
Förslag till uttalanden 20.2.2019
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 200/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av värdepappersmarknadslagen och aktiebolagslagen samt vissa lagar i samband med dem

Regeringens propositionRP 305/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 305/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 273/2018 rd
LagmotionLM 7/2015 rd
Utskottets betänkandeFvUB 32/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 273/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 7/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiesparkonton och lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 279/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 21/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 36/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 279/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen och 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Regeringens propositionRP 304/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 34/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 304/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Upphäv RP 124/2017 rd

MedborgarinitiativMI 3/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249260
Förslag till uttalanden 26.2.2019
Bilaga 8A
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om ändring av 3 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 139/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249263
Förslag till uttalande 26.2.2019
Bilaga 9A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 139/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

MedborgarinitiativMI 5/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249265
Förslag till uttalande 26.2.2019
Bilaga 10A
Enda behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2018 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 101/2018 rd
Val

Riksdagen valde Timo Kalli till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 

12.  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MedborgarinitiativMI 2/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

Regeringens propositionRP 263/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 26/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 263/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 252/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 7/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 252/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Regeringens propositionRP 317/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 317/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regeringens propositionRP 201/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 201/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

LagmotionLM 103/2018 rdArja Juvonen saf m.fl. 
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen. 

18.  Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 6/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019. 

19.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 19/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 269/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 22/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020

Regeringens propositionRP 321/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 34/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019. 

22.  Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

Statsrådets redogörelseSRR 8/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 43/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.2.2019. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 28.2.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.56.