Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 167/2020 rd Plenum Onsdag 16.12.2020 kl. 9.59—20.32

Plenum började kl. 09.59. Plenum avslutades kl. 20.32. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (9.59—11.56 och 15.59—17.59), andre vice talman Juho Eerola (11.56—13.58 och 17.59—19.42) och förste vice talman Antti Rinne (13.58—15.59 och 19.42—20.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-343137Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2021 (RP 146/2020 rd)

Regeringens propositionRP 146/2020 rd
Regeringens propositionRP 227/2020 rd
BudgetmotionBM 1-370/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

2.1.  Huvudtitel 29 Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.2.  Huvudtitel 35 Miljöministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.3.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.4.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.5.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.6.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

2.7.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 148/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 148/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 184/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 184/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 230/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 44/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 230/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.12.2020 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 20.32.