Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 169/2018 rd Plenum Måndag 4.3.2019 kl. 12.04—16.20

Plenum började kl. 12.04. Plenum avslutades kl. 16.20. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (12.04—14.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.00—16.00) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—16.20). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-250547Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 108/2018 rd till utskott. 

3.  Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

Statsrådets redogörelseSRR 5/2018 rd
Utskottets betänkandeFrUB 1/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 5/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 272/2018 rd
LagmotionLM 12/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 272/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 12/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 302/2018 rd
LagmotionLM 16/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 14/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 302/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 16/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om konsumentkreditavtal och vissa andra konsumentavtal

Regeringens propositionRP 230/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 39/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 230/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 51-58/2016 rd, 24/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 68/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 41/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 2.-4. i proposition RP 68/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 1. i proposition RP 68/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 254/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 254/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 260/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 19/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 260/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 264/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 44/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om penninginsamlingar och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 214/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 35/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 214/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utsökningsbalken och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 71/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 71/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 10 kap. 4 § och 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 101/2018 rdAnneli Kiljunen sd 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

14.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen

LagmotionLM 103/2018 rdArja Juvonen saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

LagmotionLM 104/2018 rdOuti Alanko-Kahiluoto gröna 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Regeringens årsberättelse 2017Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

BerättelseB 11/2018 rd
BerättelseB 17/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 11/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk

Regeringens propositionRP 231/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 21/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 

19.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 84/2018 rd
MedborgarinitiativMI 1/2018 rd
LagmotionLM 18/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 

20.  Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 22/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019. 

21.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på på tisdag 5.3.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.20.