Plenarprotokollets huvudsida
PR
17
2018 rd
Plenum
Tisdag 6.3.2018 kl. 14.02—16.37
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 16.37. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.02—16.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.01—16.37). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-175302
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 1.3.2018 unionsärendena U 9-12/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till i ärendena U 9 och 10 och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till i ärendena U 11 och 12. 
2.3
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 1.3.2018 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 2/2018 vp till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning. 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 2.3.2018 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 1/2018 rd: Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension. 
Fyllnadsval till grundlagsutskottet
Val
VAL 33/2018 rd
Val
Riksdagen valde Mia Laiho till medlem i grundlagsutskottet. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
VAL 34/2018 rd
Val
Riksdagen valde Eero Suutari till medlem och Sari Raassina till ersättare i finansutskottet. 
Fyllnadsval till förvaltningsutskottet
Val
VAL 35/2018 rd
Val
Riksdagen valde Jaana Laitinen-Pesola till ersättare i förvaltningsutskottet. 
Fyllnadsval till kommunikationsutskottet
Val
VAL 36/2018 rd
Val
Riksdagen valde Mia Laiho till medlem i kommunikationsutskottet. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 37/2018 rd
Val
Riksdagen valde Mia Laiho till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den (RP 147/2017 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 186/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 187/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 4/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 191/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om arbetstagares och yrkesutövares rätt till tilläggspension
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 177/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 166/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 194/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES)
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands Akademi
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2018. 
24
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.3.2018 kl.14.00. Plenum avslutades kl. 16.37. 
Senast publicerat 8.3.2018 10:00