Plenarprotokollets huvudsida
PR
17
2020 rd
Plenum
Onsdag 4.3.2020 kl. 14.01—18.04
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.04. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.01—14.57 och 15.57—16.58), andre vice talman Juho Eerola (14.57—15.57) och förste vice talman Antti Rinne (16.58—18.04). 
En delegation under ledning av talmannen i Estlands parlament Henn Põlluaas anlände för att följa plenum cirka klockan 14.05. 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-288699
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2019 (B 5/2020 rd). 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 47/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 25 kap. i strafflagen och 19 § i äktenskapslagen
Lagmotion
Pia
Kauma
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 18 § i fordonsskattelagen
Lagmotion
Vilhelm
Junnila
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.3.2020 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.04. 
Senast publicerat 04-03-2020 19:21