Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 17/2021 rd Plenum Tisdag 2.3.2021 kl. 14.01—17.53

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 17.53. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (14.01—15.57) och förste vice talman Tarja Filatov (15.57—17.53). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-355705Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 1.3.2021 överlämnat regeringens proposition RP 22/2021 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 14/2021 rd till utskott. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 25.2.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 9-12/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 22/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Regeringens propositionRP 171/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-17. i proposition RP 171/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 4.3.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.53.