Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 170/2018 rd Plenum Tisdag 5.3.2019 kl. 14.11—18.22

Plenum började kl. 14.11. Plenum avslutades kl. 18.22.. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.11—14.58 och 17.02—18.22) och andre vice talman Tuula Haatainen (14.58—17.02). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-250845Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk

Regeringens propositionRP 231/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 21/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

LagmotionLM 84/2018 rd
MedborgarinitiativMI 1/2018 rd
LagmotionLM 18/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2018 rd
Första behandlingen

Ärendet bordlagt till plenum 12.3.2019. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

Regeringens propositionRP 263/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 26/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens årsberättelse 2017Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2017

BerättelseB 11/2018 rd
BerättelseB 17/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 11/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 11/2018 rd och B 17/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 22/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen

Regeringens propositionRP 293/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 40/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 293/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2019 (RP 323/2018 rd)

Regeringens propositionRP 324/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

MedborgarinitiativMI 2/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 35/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

Regeringens propositionRP 252/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 7/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 252/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

Regeringens propositionRP 317/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 36/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 317/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 269/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 22/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12. i proposition RP 269/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020

Regeringens propositionRP 321/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 34/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 321/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till varumärkeslag och till vissa lagar som har samband med den samt om godkännande och sättande i kraft av Singaporekonventionen om varumärkesrätt

Regeringens propositionRP 201/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 38/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände den i Singapore den 16 mars 2006 ingångna Singaporekonventionen om varumärkesrätt och dess tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 22 i konventionen i proposition RP 201/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 201/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 42/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen

Regeringens propositionRP 33/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 20/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019. 

19.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.3.2019. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 6.3.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.22.