Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 171/2018 rd Plenum Onsdag 6.3.2019 kl. 14.13—16.30

Plenum började kl. 14.13. Plenum avslutades kl. 16.30. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.13—16.02) och andre vice talman Tuula Haatainen (16.02—16.30). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-251076Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk

Regeringens propositionRP 231/2018 rd
Utskottets betänkandeLaUB 21/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 231/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

BerättelseB 22/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 22/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inkomstbeskattning av aktiesparkonton och lagstiftning om revidering av inkomstbeskattningen av vissa försäkringsprodukter

Regeringens propositionRP 275/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 159/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 159/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 12. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kreditinstitutslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 100/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 42/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-16. i proposition RP 100/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 17. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 43/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 167/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen

Regeringens propositionRP 33/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 20/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 33/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 323/2018 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 51-54/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna TBM 51-54/2018 rd till finansutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av viltskadelagen

Regeringens propositionRP 263/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 26/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 263/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning

Regeringens propositionRP 202/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 30/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 36/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 203/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2018 rd
Utskottets betänkandeFsUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till patientförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 298/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 38/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 158/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 309/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 27/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafik- och patientskadenämnden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 299/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 45/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 282/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 38/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.3.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.30.