Plenarprotokollets huvudsida
PR
18
2017 rd
Plenum
Tisdag 7.3.2017 kl. 14.01—21.18
Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 21.18. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.01—17.01), talman Maria Lohela (17.01—18.59) och andre vice talman Arto Satonen (18.59—21.18) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-111342
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 2.3.2017 unionsärendena U 23, 24/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Interpellation om konsekvenserna av nedskärningarna inom yrkesutbildningen och om de ökande utbildningsklyftorna
Interpellation
Framställande av interpellation
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelseroch lagen om försäkringskassor
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet mellan Republiken Finland och Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2017. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 8.3.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 21.18. 
Senast publicerat 22-08-2017 10:44