Senast publicerat 24-05-2021 16:44

Plenarprotokollets huvudsida PR 181/2018 rd Plenum Tisdag 19.3.2019 kl. 10.01—10.10

Plenum började kl. 10.01. Plenum avslutades kl. 10.10. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.01—10.10). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-252753Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 645, 663, 664, 666-668, 671, 676, 683/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

2.2.  Övriga meddelanden

Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-253075
Riksdagsgudstjänsten 10.4.2019
Bilaga 2.2A
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-253065
Valperiodens avslutning 10.4.2019
Bilaga 2.2B

Republikens president kommer att förklara riksdagens arbete för valperioden 2015-2018 avslutat onsdagen den 10 april 2019. Jag inbjuder er, ärade ledamöter, till valperiodens avslutning, som hålls i Riksdagshuset den dagen och även till riksdagsgudstjänsten före avslutningen. Den ekumeniska gudstjänsten i Helsingfors Domkyrka börjar kl. 12. Jag ber att ledamöterna före gudstjänsten samlas framför Nationalbiblioteket kl. 11.30 för att gå i procession till Domkyrkan. Efter gudstjänsten hålls en avslutningsceremoni i Riksdagshuset, och jag ber att ledamöterna omedelbart förflyttar sig dit efter gudstjänsten. Vid högtidligheterna iakttas de anvisningar för riksdagsceremonielet som talmanskonferensen godkände den 17 december 2012. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 16 § i lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter och jaktlagen

Regeringens propositionRP 286/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 28/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 286/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 3. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 179/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 37/2018 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-252737
Förslag till uttalande 18.3.2019
Bilaga 4A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 4/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

6.  Sammanträde till riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 5/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag.