Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 19/2021 rd Plenum Fredag 5.3.2021 kl. 13.00—15.19

Plenum började kl. 13.00. Plenum avbröts kl. 15.00. Plenum fortsatte kl. 15.08. Plenum avslutades kl. 15.19. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.00—14.59) och förste vice talman Tarja Filatov (14.59—15.00 och 15.08—15.19). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-356884Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 4.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 23-28/2021 rd. 

2.2.  Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen) SR 2/2021 rd. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1004, 1040/2020 vp, 11, 12, 16-19, 21-26, 30-32, 34, 35, 40/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 22/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 22/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 13/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 14/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 14/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 10/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 237/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.3.2021. 

9.  Meddelanden

9.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 5.3.2021 överlämnat statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen (Ö 1/2021 rd) och statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen (Ö 2/2021 rd). 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 8.3.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 15.19.