Senast publicerat 24-05-2021 16:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 2/2016 rd Plenum Torsdag 4.2.2016 kl. 15.59—21.43

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 21.43. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (15.59—17.02), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.02—18.46) och andre vice talman Paula Risikko (18.46—21.43) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-39803Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Under uppehållet i riksmötet lämnade statsrådet regeringens propositioner RP 149-153/2015 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 21. och 28.1.2016 unionsärendena U 22-27/2015 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet och lagsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 22, finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 23, ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 24 och U 25, förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 26 och mijöutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 27. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet år 2015 (B 19/2015 rd). 

2.4.  Valförrättning

Val av Finlands delegation i Nordiska rådet förrättas i plenum onsdag 10.2.2016 kl. 14. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen näringsminister Olli Rehn justitie- och arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner 

3.1.  Muntlig fråga om höjningen av dagvårdsavgifterna (Suna Kymäläinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 1/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om asylsökandes integrering (Olli-Poika Parviainen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 2/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om höjningen av elöverföringspriserna (Hanna Sarkkinen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 3/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Berättelse av Finlands delegation i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa : Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2014

BerättelseB 16/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 2/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 16/2015 rd. 

5.  Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2014

BerättelseB 6/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 6/2015 rd. 

6.  Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2014

BerättelseB 13/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 3/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 13/2015 rd. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Regeringens propositionRP 141/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 142/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 146/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 89 och 108 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 147/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Regeringens propositionRP 148/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader

Regeringens propositionRP 150/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

Regeringens propositionRP 151/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Argentina, Brasilien, Israel, Serbien och Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 135/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 138/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

Regeringens propositionRP 139/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 144/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

18.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om tillsynen över finanspolitiken 2015

BerättelseB 17/2015 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2016. 

19.  Statens revisionsverks årsberättelse om sin verksamhet till 2015 års riksdag

BerättelseB 18/2015 rd
Utskottets betänkandeReUB 7/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.2.2016. 

20.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 5.2.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 21.43.