Senast publicerat 24-05-2021 17:04

Plenarprotokollets huvudsida PR 2/2018 rd Plenum Onsdag 7.2.2018 kl. 14.05—15.55

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 15.55. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.05—15.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.00—15.55). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-169052Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Under uppehållet i riksmötet lämnade statsrådet 11.1., 25.1. och 1.2.2018 regeringens propositioner RP 196-206/2017 rd. Propositionerna RP 196/2017 rf och 197/2017 rd tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 11.1. och 18.1.2018 unionsärendena U 71-73/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 

2.3.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 524, 532, 534, 536-617, 619, 620, 626, 629/2017 rd har anlänt till riksdagen. 

2.4.  Valförrättning

I plenum fredagen den 9 februari 2018 kl. 13 förrättas val av Finlands delegation i Nordiska rådet. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast torsdagen den 8 februari 2018 kl. 12. I stället för Sanna Marin, som den 20 december 2017 befriades från medlemskap i stora utskottet och lagutskottet samt från uppdraget som ersättare i miljöutskottet, ska nya medlemmar väljas till dessa utskott. Fyllnadsval till stora utskottet, lagutskottet och miljöutskottet förrättas i plenum fredagen den 9 februari 2018 kl. 13. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast fredagen den 9 februari 2018 kl. 10. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid

Regeringens propositionRP 188/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 189/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande av privata företag och andra sammanslutningar som medlemmar och samarbetspartner i det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES)

Regeringens propositionRP 196/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor samt med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 193/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 192/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Kuba om luftfart

Regeringens propositionRP 187/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Bahrain om luftfart

Regeringens propositionRP 186/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav och lag om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter och till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 194/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Ungern om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 185/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Österrike om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 197/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.2.2018 kl. 16. Plenum avslutades kl. 15.55.