Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 20/2016 rd Plenum Tisdag 8.3.2016 kl. 14.00—17.30

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.30. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.31) och andre vice talman Paula Risikko (16.31—17.30) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-46582Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 3.3.2016 unionsärendena U 7, 8/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 7 och miljöutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 8. 

3.  Tom Packaléns begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 5/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Veera Ruohos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 6/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Regeringens propositionRP 16/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 17/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar

Regeringens propositionRP 19/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 20/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 21/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till hissäkerhetslag

Regeringens propositionRP 23/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av varumärkeslagen och av 49 kap. 2 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 24/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen

Regeringens propositionRP 133/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 3/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelserna med Argentina, Brasilien, Israel, Serbien och Vietnam om förvärvsarbete för familjemedlemmar till anställda vid diplomatiska och konsulära beskickningar eller representationer vid internationella organisationer samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelserna som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 135/2015 rd
Utskottets betänkandeUtUB 1/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände de avtal som avses i proposition RP 135/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 135/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 145/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

Regeringens propositionRP 146/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 146/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Regeringens propositionRP 148/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.3.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 17.30.