Plenarprotokollets huvudsida
PR
20
2019 rd
Plenum
Onsdag 19.6.2019 kl. 14.02—15.26
Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 15.26. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.02—15.26). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-256118
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 1–4, 6/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Utskotten har valt ordföranden och vice ordföranden. 
Val av kanslikommissionen
Val
VAL 20/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare till kanslikommissionen. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
8
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 19.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 5/2019 rd. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2019. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 25.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.26. 
Senast publicerat 20.6.2019 15:24