Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 20/2021 rd Plenum Måndag 8.3.2021 kl. 9.59—14.23

Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 12.15. Plenum fortsatte kl. 12.25. Plenum avslutades kl. 14.23. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (9.59—11.58 och 12.55—14.00) och förste vice talman Tarja Filatov (11.58—12.15, 12.25—12.55 och 14.00—14.23). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-357341Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 15-18/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 13/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 13/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 22/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 22/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 1/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 2/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Regeringens propositionRP 24/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 10/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 10/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 237/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 237/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Regeringens propositionRP 14/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 14/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (minister Haatainen)

Statsrådets skrivelseSR 2/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Regeringens propositionRP 6/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2021. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 135/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2021. 

16.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.3.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 14.23.