Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 21/2016 rd Plenum Onsdag 9.3.2016 kl. 14.00—16.42

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.42. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (14.00—16.01) och talman Maria Lohela (16.01—16.42) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-46890Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till lagutskottet

Val

Riksdagen valde Mika Niikko till medlem och Tom Packalén till ersättare i lagutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 145/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

Regeringens propositionRP 148/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 148/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen

Regeringens propositionRP 133/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 133/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet

Statsrådets redogörelseSRR 2/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 5/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 6/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om återkallande av reservationen till internationella konventionen för skydd av utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och lämnande av meddelande samt om ändring av meddelandet som lämnades i samband med anslutningen till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram

Regeringens propositionRP 119/2015 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 152/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader

Regeringens propositionRP 150/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.3.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 16.42.