Plenarprotokollets huvudsida
PR
21
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.3.2016 kl. 14.00—16.42
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.42. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (14.00—16.01) och talman Maria Lohela (16.01—16.42) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-46890
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
Riksdagen valde Mika Niikko till medlem och Tom Packalén till ersättare i lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av semesterlagen, semesterlagen för sjömän och sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 145/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 148/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 133/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som försvarsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen om återkallande av reservationen till internationella konventionen för skydd av utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag och lämnande av meddelande samt om ändring av meddelandet som lämnades i samband med anslutningen till WIPO-fördraget om framföranden och fonogram
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om energicertifikat för byggnader
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.3.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 16.42. 
Senast publicerat 08-08-2016 15:28