Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 21/2021 rd Plenum Torsdag 11.3.2021 kl. 16.04—17.40

Plenum började kl. 16.04. Plenum avslutades kl. 17.40. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.04—17.40). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-358357Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Statsrådet har 8.3.2021 överlämnat statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 3/2021 rd). 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 15, 20, 27, 28, 33, 36–39, 41, 45–47, 56/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

3.1.  Muntlig fråga om att kommunalvalet skjuts upp (Vilhelm Junnila saf)

Muntligt spörsmålMFT 39/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.2.  Muntlig fråga om budgetramen (Juhana Vartiainen saml)

Muntligt spörsmålMFT 40/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.3.  Muntlig fråga om distributionen av coronavaccin (Antero Laukkanen kd)

Muntligt spörsmålMFT 41/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.4.  Muntlig fråga om inhemsk vaccinproduktion (Hanna Huttunen cent)

Muntligt spörsmålMFT 42/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.5.  Muntlig fråga om coronabegränsningar (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 43/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.6.  Muntlig fråga om stöd till vårdpersonalen i coronakrisen (Noora Koponen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 44/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.7.  Muntlig fråga om kostnadsstöd till kultur- och evenemangsektorn (Veronika Honkasalo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 47/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.8.  Muntlig fråga om kultursedlar för virtuella kulturevenemang (Hussein al-Taee sd)

Muntligt spörsmålMFT 45/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.9.  Muntlig fråga om coronabegränsningarna i Finland (Ano Turtiainen at)

Muntligt spörsmålMFT 46/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 13/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 13/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Regeringens propositionRP 10/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 10/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Regeringens propositionRP 237/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 237/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Regeringens propositionRP 6/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 6/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 135/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 135/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 2/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.3.2021. 

11.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 1/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 11.3.2021. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 11.3.2021 kl 17.50. Plenum avslutades kl. 17.40.