Senast publicerat 25-04-2022 12:18

Plenarprotokollets huvudsida PR 21/2022 rd Plenum Tisdag 8.3.2022 kl. 14.05—19.07

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 19.07. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.05—16.00), förste vice talman Antti Rinne (16.00—18.10) och andre vice talman Juho Eerola (18.10—19.07). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-11610Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 20, 21/2022 rd till utskott. 

2.2. Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 4.3.2022 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2022 rd: Finland måste ansöka om medlemskap i Nato för att fullgöra sina människorättsåtaganden enligt grundlagen. 

3. Val av riksdagens biträdande justitieombudsman

ValVAL 14/2022 rd
Val

Riksdagen valde juris licentiat Maija Sakslin till riksdagens biträdande justitieombudsman. 

4. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2022 (RP 2/2022 rd)

Regeringens propositionRP 26/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Regeringens propositionRP 27/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens pensionsfond

Regeringens propositionRP 1/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 1/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8. Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byråVerksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

BerättelseB 9/2021 rd
BerättelseB 13/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2022. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2022. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Regeringens propositionRP 228/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2022. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

Regeringens propositionRP 229/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.3.2022. 

12. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 9.3.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.07.