Senast publicerat 25-04-2022 12:21

Plenarprotokollets huvudsida PR 22/2022 rd Plenum Onsdag 9.3.2022 kl. 14.00—15.48

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.48. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—15.48). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-11980Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 8.3.2022 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 3/2022 rd: Folkomröstning om Finlands medlemskap i Nato. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 141/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari familje- och omsorgsminister Aki Lindén 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

4.1. Muntlig fråga om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget och beredskapen

Muntligt spörsmålMFT 33/2022 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 198/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Regeringens propositionRP 228/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 228/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

Regeringens propositionRP 229/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 229/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8. Verksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byråVerksamhetsberättelse 2019 dataombudsmannens byrå

BerättelseB 9/2021 rd
BerättelseB 13/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 1/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 13/2020 rd och B 9/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2022 (RP 2/2022 rd)

Regeringens propositionRP 2/2022 rd
Regeringens propositionRP 26/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.3.2022. 

10. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 10.3.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.48.