Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 23/2021 rd Plenum Tisdag 16.3.2021 kl. 14.04—23.22

Plenum började kl. 14.04. Plenum avbröts kl. 18.59. Plenum fortsatte kl. 19.09. Plenum avbröts kl. 19.50. Plenum fortsatte kl. 20.00. Plenum avslutades kl. 23.22. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.04—15.58, 17.58—18.59, 19.09—19.59 och 21.57—23.22) och förste vice talman Tarja Filatov (15.58—17.58 och 19.59—21.57). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-359449Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 12.3.2021 överlämnat regeringens proposition RP 33/2021 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 32/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 31/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Regeringens propositionRP 33/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 15/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 15/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 189/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 256/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 256/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 3/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 8/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Regeringens propositionRP 6/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 6/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 135/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 135/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 11/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Regeringens propositionRP 24/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.3.2021. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 18.3.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 23.22.