Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 24/2015 rd Plenum Onsdag 24.6.2015 kl. 14.00—19.22

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.22. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.36) och andre vice talman Paula Risikko (16.36—19.22) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-7766Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsministerns upplysning om planerad avreglering

Statsministerns upplysningSU 1/2015 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

3.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2014

BerättelseB 5/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

4.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2014

BerättelseB 14/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

5.  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014

BerättelseB 8/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2015 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 7/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 5/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2015 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.6.2015. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är torsdag 25.6.2015 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.22.