Senast publicerat 25-04-2022 12:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 25/2022 rd Plenum Tisdag 15.3.2022 kl. 13.59—15.49

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.49. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—15.42) och förste vice talman Antti Rinne (15.42—15.49). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-13145Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 22/2022 rd till utskott. 

2.2. Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 11.3.2022 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 5/2022 rd: Förbjud alla jaktjärn enligt lag. 

3. Aktuell debatt om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget

DebattinitiativDI 5/2022 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

Regeringens propositionRP 28/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i matrikellagen

Regeringens propositionRP 7/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 7/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Regeringens propositionRP 228/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 228/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen

Regeringens propositionRP 229/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 229/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10. Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 19/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 16.3.2022 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.49.