Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 26/2017 rd Plenum Tisdag 21.3.2017 kl. 13.59—19.04

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.04. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.01 och 18.00—19.04) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—18.00) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-114834Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 16.3.2017 unionsärendena U 26-28/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 26, kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 27 och miljöutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 28. 

3.  Olli Immonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i försvarsutskottet

Begäran om befrielseBEF 16/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Jari Ronkainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet

Begäran om befrielseBEF 17/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 21/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 22/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna

Regeringens propositionRP 23/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 239/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex

MedborgarinitiativMI 4/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 58 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 11/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 6/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 258/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen

Regeringens propositionRP 267/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 256/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 

16.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 22.3.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.04.