Plenarprotokollets huvudsida
PR
26
2017 rd
Plenum
Tisdag 21.3.2017 kl. 13.59—19.04
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.04. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.01 och 18.00—19.04) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—18.00) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-114834
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 16.3.2017 unionsärendena U 26-28/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 26, kulturutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 27 och miljöutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 28. 
Olli Immonens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i försvarsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Jari Ronkainens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i försvarsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 58 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 258/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 
Lagfäst förbud mot nollavtal
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 22.3.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.04. 
Senast publicerat 14.9.2017 14:04