Plenarprotokollets huvudsida
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54
Plenum började kl. 14.09. Plenum avslutades kl. 15.54. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.09—15.54). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178957
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 36, 44-50, 53, 54, 56, 58/2018 rd har anlänt till riksdagen. 
Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Timo Heinonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 24/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Aktuell debatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt de ekonomiska regionernas möjligheter
Debattinitiativ
Debatt
Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 172/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 13. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2018. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.3.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.54. 
Senast publicerat 28-03-2018 15:06