Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54

Plenum började kl. 14.09. Plenum avslutades kl. 15.54. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.09—15.54). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-178957Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 36, 44-50, 53, 54, 56, 58/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2017 rd
LagmotionLM 59/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Timo Heinonens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunikationsutskottet

Begäran om befrielseBEF 24/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Aktuell debatt om Finlands regionutveckling, stads- och landsbygdspolitik samt de ekonomiska regionernas möjligheter

DebattinitiativDI 2/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster

Regeringens propositionRP 19/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet

Regeringens propositionRP 20/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 10/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tredimensionella fastigheter

Regeringens propositionRP 205/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 205/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försäkringsdistribution och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 172/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12. i proposition RP 172/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 13. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 7/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2018. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.3.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 15.54.