Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 26/2021 rd Plenum Fredag 19.3.2021 kl. 13.02—16.10

Plenum började kl. 13.02. Plenum avbröts kl. 13.27. Plenum fortsatte kl. 14.32. Plenum avslutades kl. 16.10. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.02—13.27) och andre vice talman Juho Eerola (14.32—16.10). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-360519Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 18.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 34-37/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 29, 42-44, 48-52, 54, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 73/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

2.3.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 18.3.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 13-20/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 15/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-360545
Förslag till uttalande 19.3.2021
Bilaga 3A
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-360546
Förslag till uttalande 19.3.2021
Bilaga 3B
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Antti Lindtmans begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Sitras förvaltningsråd

Begäran om befrielseBEF 10/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 256/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 256/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 3/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 1/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 3/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Regeringens propositionRP 8/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 8/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 252/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 261/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Regeringens propositionRP 33/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021. 

12.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 23.3.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.10.