Senast publicerat 24-05-2021 16:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 27/2015 rd Plenum Måndag 29.6.2015 kl. 14.04—17.01

Plenum började kl. 14.04. Plenum avslutades kl. 17.01. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.04—15.59) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.01) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-8388Bilaga 1

Namnupprop verkställdes. 

2.  Silvia Modigs begäran om befrielse från uppdraget som ledamot i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 11/2015 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Fyllnadsval till bankfullmäktige

Val

Riksdagen valde Jutta Urpilainen till ledamot i bankfullmäktige. 

4.  Fyllnadsval av revisorer för Finlands Bank

Val

Riksdagen valde Antti Rinne till revisor för Finlands Bank. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2015

Regeringens propositionRP 9/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 1/2015 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 11/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen

Regeringens propositionRP 12/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av järnvägslagen och banlagen

Regeringens propositionRP 13/2015 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände ändringarna i bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen enligt proposition RP 7/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 5/2015 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2015 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 30.6.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.01.