Senast publicerat 24-05-2021 17:10

Plenarprotokollets huvudsida PR 27/2017 rd Plenum Onsdag 22.3.2017 kl. 13.59—17.00

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.00. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—14.40) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.40—17.00) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-115362Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Fyllnadsval till försvarsutskottet

Val

Riksdagen valde Jari Ronkainen till medlem och Olli Immonen till ersättare i försvarsutskottet. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av avtalet mellan Finland och Norge om fisket i Tana älvs vattendrag och till lagar om sättande i kraft och tilllämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och ändring av lagen om fiske

Regeringens propositionRP 239/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115049
Förslag till uttalanden 21.3.2017
Bilaga 4A
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 239/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 239/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex

MedborgarinitiativMI 4/2016 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-115051
Förslag till uttalanden 21.3.2017
Bilaga 5A
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen och lagenom finansiering av undervisnings-och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 20/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen

Regeringens propositionRP 267/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 267/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 256/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 256/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 23.3.2017 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.00.