Plenarprotokollets huvudsida
PR
28
2016 rd
Plenum
Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59—15.52
Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 15.52. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—15.00) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.00—15.52) 
Plenum inleddes med en tyst minut för att hedra offren för terrorattackerna i Bryssel. 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-49690
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 17.3.2016 unionsärendena U 13, 14/2016 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 13 och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 14. 
Sari Multalas begäran om befrielse från medlemskap i kulturutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Sari Multalas begäran om befrielse från medlemskap i lagutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Sari Multalas begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i miljöutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Outi Mäkeläs begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet
Interpellation
Framställande av interpellation
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Riksdagen godkände överenskommelsen i proposition RP 149/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 131/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur och om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 116/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 23/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 12/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2016 (RP 9/2016 rd)
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2016. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 30.3.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 15.52. 
Senast publicerat 16-08-2016 12:56