Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 29/2018 rd Plenum Onsdag 4.4.2018 kl. 14.00—18.19

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.19. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.59 och 17.48—18.19) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.59—17.48). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-180756Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 7/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

MedborgarinitiativMI 1/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2018 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-180448
Förslag till uttalande 3.4.2018
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 17/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 18/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 21/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 23/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 24/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 189/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 206/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 192/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 192/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 12. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

LagmotionLM 97/2017 rdLi Andersson vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.4.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.19.