Plenarprotokollets huvudsida
PR
29
2018 rd
Plenum
Onsdag 4.4.2018 kl. 14.00—18.19
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.19. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.59 och 17.48—18.19) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.59—17.48). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-180756
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-180448
Förslag till uttalande 3.4.2018
Bilaga 3A
Andra behandlingen
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Åklagarmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 206/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 192/2017 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 12. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen
Lagmotion
Li
Andersson
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
13
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 5.4.2018 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.19. 
Senast publicerat 10-04-2018 09:42