Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59—20.24

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.24. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—17.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.01—18.57) och andre vice talman Arto Satonen (18.57—20.24) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-105086Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Paula Lehtomäkis begäran om befrielse från uppdraget som riksdagsledamot

Begäran om befrielseBEF 4/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Fyllnadsval till stora utskottet

Val

Riksdagen valde Juhana Vartiainen till medlem i stora utskottet. 

4.  Fyllnadsval till försvarsutskottet

Val

Riksdagen valde Elina Lepomäki till medlem i försvarsutskottet. 

5.  Fyllnadsval till kulturutskottet

Val

Riksdagen valde Sari Multala till medlem i kulturutskottet. 

6.  Fyllnadsval till miljöutskottet

Val

Riksdagen valde Sari Multala till medlem i miljöutskottet. 

7.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet

Val

Riksdagen valde Anne-Mari Virolainen till medlem i Finlands delegation i Europarådet. 

8.  Susanna Huovinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i utrikesutskottet

VapautuspyyntöBEF 8/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

9.  Antti Lindtmans begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 7/2017 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

10.  Statsministerns upplysning om regeringens politik för 2017 och de viktigaste propositionerna som kommer att överlämnas till riksdagen

Statsministerns upplysningSU 1/2017 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 272/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet samt till lagar om ändring av sjölagen och lagen om paketresor

Regeringens propositionRP 271/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

Regeringens propositionRP 2/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen och med förslag till ändring miljöskyddslagen för sjöfarten

Regeringens propositionRP 3/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 264/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen

Regeringens propositionRP 266/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelseroch lagen om försäkringskassor

Regeringens propositionRP 265/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådets lägescentral

Regeringens propositionRP 261/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

19.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 9.2.2017 kl. 16. Plenum avslutades kl. 20.24.