Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 30/2017 rd Plenum Tisdag 28.3.2017 kl. 14.00—16.16

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.16. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.00—16.16). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-116296Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 23.3.2017 unionsärendena U 29-32/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 29, ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 30 och 31 samt miljöutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 32. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Lagfäst förbud mot nollavtal

MedborgarinitiativMI 5/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av djurskyddslagen

Regeringens propositionRP 267/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 267/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 256/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 256/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 8/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.3.2017. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 29.3.2017 kl. 16.30. Plenum avslutades kl. 16.16.