Senast publicerat 25-04-2022 12:57

Plenarprotokollets huvudsida PR 30/2022 rd Plenum Onsdag 23.3.2022 kl. 14.02—17.31

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 17.31. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.02—15.58) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.31). 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-14921Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Meddelanden

2.1. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 17.3.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 20-28/2022 rd till utskott. 

3. Debattinitiativ om det nordiska samarbetets framtid

DebattinitiativDI 1/2022 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5. Förbjud alla jaktjärn enligt lag

MedborgarinitiativMI 5/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 4/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 8/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården

LagmotionLM 12/2022 rdAnna Kontula vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8. Lagmotion med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

LagmotionLM 15/2022 rdSari Sarkomaa saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

9. Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

BerättelseB 17/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2022. 

10. Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Utskottets eget ärendeEÄ 48/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 1/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.3.2022. 

11. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 24.3.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.31.