Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 31/2020 rd Plenum Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03—23.10

Plenum började kl. 14.03. Plenum avbröts kl. 19.58. Plenum fortsatte kl. 20.15. Plenum avslutades kl. 23.10. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.03—15.58 och 20.15—21.57), andre vice talman Juho Eerola (15.58—17.58) och förste vice talman Antti Rinne (17.58—19.58 och 21.57—23.10). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-292540Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Interpellationen om regeringens asylpolitik IP 1/2020 har återtagits eftersom underteckningarna återkallats. Behandlingen av ärendet upphör därmed. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har 19.3.2020 remitterat unionsärendet U 3/2020 rd till utskott. 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 23.3.2020 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2020 rd: Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 24/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

4.  Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Övrigt ärendeÖ 6/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet som kulturutskottet ska lämna utlåtande till senast onsdag 25.3.2020 kl. 11.00. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

Regeringens propositionRP 100/2019 rd
Utskottets betänkandeLaUB 1/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 100/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

Regeringens propositionRP 11/2020 rd
Utskottets betänkandeKuUB 3/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 11/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Regeringens propositionRP 87/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. och 8.-41. i proposition RP 87/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 7. i proposition RP 87/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

Regeringens propositionRP 9/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 9/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände förslaget till beslut gällande riksdagens arbetsordning i talmansonferensens förslag TKF 1/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av förslaget till beslut avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 2/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände förslaget om ändring av instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter i talmanskonferensens förslag TKF 2/2020 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat. 

11.  Meddelanden

11.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.3.2020 överlämnat regeringens proposition RP 25/2020 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 25/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 25.3.2020 kl. 15.00. Plenum avslutades kl. 23.10.