Senast publicerat 24-05-2021 16:29

Plenarprotokollets huvudsida PR 32/2016 rd Plenum Tisdag 5.4.2016 kl. 13.59—18.31

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 18.31. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.02) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.02—18.31) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-51128Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (statsminister Sipilä)

Statsrådets skrivelseSR 2/2016 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 32/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 14 § i företags- och organisationsdatalagen samt av religionsfrihetslagen

Regeringens propositionRP 33/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marknadskontrollen av vissa produkter

Regeringens propositionRP 40/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Regeringens propositionRP 34/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning

Regeringens propositionRP 35/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 § i universitetslagen och 12 § i yrkeshögskolelagen

Regeringens propositionRP 36/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 37/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion

Regeringens propositionRP 38/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 2/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 § i lagen om främjande av integration

Regeringens propositionRP 25/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 25/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder

Regeringens propositionRP 137/2015 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 137/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 89 och 108 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 147/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 209 § i miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 10/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 7/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 17/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 17/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 17/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jordabalken

Regeringens propositionRP 8/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 8/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 21/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 21/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

Regeringens propositionRP 151/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2016 (RP 9/2016 rd)

Regeringens propositionRP 9/2016 rd
Regeringens propositionRP 27/2016 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 

22.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 6.4.2016 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan 18.31.