Plenarprotokollets huvudsida
PR
32
2018 rd
Plenum
Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00—17.17
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.17. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.58—17.17). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-182022
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Ny ledamot
Anmälan om ny ledamot. 
2.2
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 5.4.2018 unionsärendet U 13/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017, Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017, Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017 och Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017 (B 2, 7-9/2018 rd). 
2.4
Valförrättning
I stället för Sanna Lauslahti, som har befriats från ledamotsuppdraget, ska det väljas en ny revisor för Finlands Bank. Fyllnadsval förrättas i det plenum som hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 11 den dagen. 
Fyllnadsval till finansutskottet
Val
VAL 44/2018 rd
Val
Riksdagen valde Raija Vahasalo till ersättare i finansutskottet. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 45/2018 rd
Val
Riksdagen valde Raija Vahaslao till medlem i kulturutskottet. 
Fyllnadsval till framtidsutskottet
Val
VAL 46/2018 rd
Val
Riksdagen valde Kalle Jokinen till ersättare i framtidsutskottet. 
Eero Suutaris begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet
Begäran om befrielse
BEF 26/2018 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 206/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 192/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 12. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Lagmotion
Kaj
Turunen
blå
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2018. 
17
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.4.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.17. 
Senast publicerat 11-04-2018 13:15