Senast publicerat 24-05-2021 16:58

Plenarprotokollets huvudsida PR 32/2018 rd Plenum Tisdag 10.4.2018 kl. 14.00—17.17

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.17. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.58) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.58—17.17). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-182022Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Ny ledamot

Anmälan om ny ledamot. 

2.2.  Unionsärenden

Statsrådet lämnade 5.4.2018 unionsärendet U 13/2018 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendet till stora utskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2017, Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017, Berättelse från Finlands delegation i Europarådet om verksamheten i den parlamentariska församlingen 2017 och Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2017 (B 2, 7-9/2018 rd). 

2.4.  Valförrättning

I stället för Sanna Lauslahti, som har befriats från ledamotsuppdraget, ska det väljas en ny revisor för Finlands Bank. Fyllnadsval förrättas i det plenum som hålls onsdagen den 11 april 2018 kl. 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 11 den dagen. 

3.  Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 44/2018 rd
Val

Riksdagen valde Raija Vahasalo till ersättare i finansutskottet. 

4.  Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 45/2018 rd
Val

Riksdagen valde Raija Vahaslao till medlem i kulturutskottet. 

5.  Fyllnadsval till framtidsutskottet

ValVAL 46/2018 rd
Val

Riksdagen valde Kalle Jokinen till ersättare i framtidsutskottet. 

6.  Eero Suutaris begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet

Begäran om befrielseBEF 26/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om rättegång i förvaltningsärenden och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen, 10 kap. i tvångsmedelslagen och 5 kap. i polislagen

Regeringens propositionRP 30/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fornminnen

Regeringens propositionRP 33/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen

Regeringens propositionRP 178/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 13 kap. 6 § i arbetsavtalslagen, 22 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare och 32 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 189/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 206/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 206/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet

Regeringens propositionRP 192/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 192/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 12. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 2/2018 rdKaj Turunen blå m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

16.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 72 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 1/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.4.2018. 

17.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.4.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.17.