Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 32/2021 rd Plenum Fredag 26.3.2021 kl. 13.03—20.32

Plenum började kl. 13.03. Plenum avbröts kl. 14.48. Plenum fortsatte kl. 15.00. Plenum avslutades kl. 20.32. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (13.03—14.48, 15.00—15.04 och 17.00—18.59) och förste vice talman Tarja Filatov (15.04—17.00 och 18.59—20.32). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-362488Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 25.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 39, 40/2021 rd. Propositionen RP 39 tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 53, 55, 58, 62, 65, 68, 70, 71, 74–85, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 100, 102, 119/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Regeringens propositionRP 33/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 4/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-362312
Förslag om misstroende 26.3.2021
Bilaga 3A
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 33/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Regeringens propositionRP 39/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 34/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 34/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Övrigt ärendeÖ 4/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård upphävs till den del den gäller avvikelse från tidsfristerna inom mentalvårdstjänster för barn och unga och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 261/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 261/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 252/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 252/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.3.2021. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på söndag 28.3.2021 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 20.32.