Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 34/2021 rd Plenum Tisdag 6.4.2021 kl. 14.05—17.30

Plenum började kl. 14.05. Plenum avslutades kl. 17.30. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (14.05—15.58) och förste vice talman Tarja Filatov (15.58—17.30). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-363700Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 31.3.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 41-43/2021 rd. Propositionerna RP 42 och 43 tas till remissdebatt i detta plenum. 

2.2.  Återtagande av regeringens proposition

Statsrådet har 31.3.2021 återtagit regeringens proposition RP 39/2021 rd. Enligt arbetsordningen avslutas behandlingen av ärendet. 

2.3.  Övriga meddelanden

Statsrådets har 29.3.2021 överlämnat statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom. Förordningen tas till remissdebatt i detta plenum (Ö 5/2021 rd). 

2.4.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020 (B 7/2021 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företagRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposit-ion med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 27/2021 rd)

Regeringens propositionRP 27/2021 rd
Regeringens propositionRP 37/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i propositionerna RP 27/2021 rd och RP 37/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 5/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter samt lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Regeringens propositionRP 42/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 19/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen och av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 43/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 34/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 34/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Regeringens propositionRP 176/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 176/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 3. i proposition RP 176/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 7.4.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.30.